Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOGOTEC Jerzy Dryndos, ul. Świętojańska 2A, 41-400 Mysłowice, NIP: 222-001-13-08
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@e-aps.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej logotec.pl
  4. Administrator monitoruje Pani/Pana aktywności na stronie internetowej logotec.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, ma Pan/Pani prawo skorzystać z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.logotec.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
  5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym z opracowaniem strony internetowej logotec.pl oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Wskazani odbiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z dostawcami usług: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel
  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub ustania celów biznesowych Administratora
  8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  10. podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych